ข่าวกิจกรรม

บันทึกความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพใช้กัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน-แผนไทย และมอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ฯ รุ่นที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์มูลนิธิสถาบันสากลการแพทย์แคนนาบินอยด์และนูตราชูติคัล  บันทึกข้อตกลงร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพใช้กัญชารักษาผู้ป่วย:แผนปัจจุบัน-แผนไทยตามกฏหมาย พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 แก้ไข ฉบับที่ 7 และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบันและแผนไทย รุ่นที่ 6 จำนวน 102 คน  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »