ข่าว

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญาเช่า ภายในวันจันทร์ที่  3 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ งานบริหารทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้)  ชั้น 2 หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<