ข่าว

ประกาศ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2564

ประกาศ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2564 👩‍🎓🧑‍🎓

สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลลงระบบภาวะติดตามการมีงานทำของบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2566

บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่
👉https://job.rmutp.ac.th

ผู้จ้างตอบแบบถามสอบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทไหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ได้ที่
👉https://job.rmutp.ac.th/employer

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 6051

 2,853 total views,  61 views today