Event News

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Arduino Engineering Kit REV2 Workshop

สถาบันพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม (ไอเมค) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Arduino Engineering Kit REV2 Workshop ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สถาบัน IMAKE Innovation เป็นโครงการฟรี เพื่อ up Skills ยกระดับความรู้ให้กับอาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่ใช้ MATLAB ในการเรียนการสอน

จดหมายเชิญอบรม
รายละเอียด โครงการ

Loading