Event News

ประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท. ครั้งที่ 1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารระดับกลางที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.council-uast.com คลิกที่ “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราเทพ รัตนวรรณี โทรศัพท์ 09 6352 6616 หรือ คุณสวัสดิ์ สัตพรพันธ์  โทรศัพท์ 0 2727 3506-7

Loading