ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐาน และขออนุญาตตามกฎหมาย ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์