ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน กับคุณภารดี จงสุขธนามณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (Chaing Rai Aviation Holding Company Limited : CAH)  เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน การบริหารจัดการท่าอากาศยาน การปฏิบัติการด้านการบินและภาคพื้นอากาศ  ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)