Event News

ม.รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICAPH 2019)

ด้วยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICAPH 2019) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-17.30 น.  ณ ห้อง Auditorium  อาคารพระพิฆเนศ Student  Center จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม  2562  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่