ข่าว

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร(เช่าพื้นที่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1

รายละเอียด : หนังสือ