Event News

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเแพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2565

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเแพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 16 total views,  1 views today