ข่าวกิจกรรม

“ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย”

วันที่ 4 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพิธีสรงน้ำ โดยพระราชสารเมธี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป และมีพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์