Event News

สพธอ. ขอเชิญชวนกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ด สพธอ. จึงขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iub และ www.facebook.com/ETDA.Thailand เพื่อร่วมชิงรางวัล

 47 total views,  1 views today