ข่าว

สภาคณาจารย์ฯ มทร. ทั้ง ๙ แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ของ มทร.พระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ตลอดจนมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.ไพศาล  การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ในหัวข้อ การขับเคลื่อนกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และพืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดยมีการเสนอแนวทางในเชิงสาระสำคัญ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ภายใต้กรอบแนวคิด “พืชกัญชาคือนวัตกรรม” ซึ่งสามารถครอบคลุมตั้งแต่ Agri-Tech, Health-Tech ตลอดจน Medical Hub นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวทาง การปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน WHO-GACP และมาตรฐาน ISO17025 สำหรับการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพพืชกัญชา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับ ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญ หากประเทศไทยจะเดินหน้า ในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์สู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ หากพิจารณาแนวโน้มของอุตสาหกรรมพืชกัญชาในตลาดโลกจะพบว่า ตลาดช่อดอก มีขนาดใหญ่กว่า ตลาดของสารสกัดและสารเดี่ยว อาทิเช่น CBD โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมพืชกัญชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก MJBizDaily และ Statistics Canada)

นอกจากนี้ มทร.พระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้มีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยพืชกัญชา อาทิ CBD Isolate, CBD nanoemulsion ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ผสม CBD, ต้นแบบผลิตภัณฑ์งานวิจัย Immune Booster จากสารสกัดสมุนไพรและCBD, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ, ชากัญชา  และผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อีกมากมาย ภายใต้ความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน

อนึ่ง ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พาคณะผู้แทนจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล ๙ แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ปลูกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และWHO-GACP รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดสารกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด และกัญเวชสหคลินิก โดย บริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ตลอดจน พื้นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชา   และพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ทั้งนี้ หากศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพจากพืชกัญชาได้

 31,832 total views,  540 views today