Event News

สวทช.จัดโครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หลักสูตร

หนังสือสถาบันวิทยากร สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัดโตรงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training series) จำนวน 2 หลักสูตร

อ่านรายละเอียด