Event News

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น ๒๓

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น ๒๓  ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เมษายน – 11 มิถุนายน 2564  โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น www.kpi.ao.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส.สุนิศา ชุดทอง ,นายสฤษฎ์ กรวยทอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-1419534 , 02-1419545
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่!  รายละเอียดหลักสูตร

 54 total views,  3 views today