mou

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง กับคุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ว่าด้วยความร่วมมือขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ประโยชน์จากกัญชงอย่างครบวงจร

วันที่ :   ๑๖  กันยายน ๒๕๖๕
สถานที่ :  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

เพื่อบูรณาการการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ประโยชน์จากกัญชงอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ พัฒนาร่วมกันให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา ๕  ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันอาหาร

ประมวลภาพ

Loading