ข่าว

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

ใครบ้าง? คือเจ้าของลขิสิทธิ์

1.ผู้สร้างสรรค์งาน  2.ผู้ดัดแปลงงาน  3.ผู้รวบรวมงาน  4.ลูกจ้าง  5.นายจ้าง  6.ผู้ว่าจ้าง  7.หน่วยงานราชการ
8.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ *จากผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
9.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ *ทางพินัยกรรมหรือทางมรดก

Ref:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม