Event Newsข่าวสารทุนวิจัย

เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS: http://nriis.nrct.go.th ระหว่างวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 9 ํนวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

 

Loading