ข่าว

แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา
 2. ศึกษาคู่มือการสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ คู่มือการสอบภาษาอังกฤษ
 3. ตรวจสอบ Username และ Password ที่ใช้ในการสอบ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการสอบ
 4. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 5. เตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตนสำหรับเข้าสอบในระบบ Google Meet โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
 6. การยืนยันตัวตนในระบบ Google Meet นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ก่อนเข้าระบบ Google Meet และเปิดไมค์เมื่อผู้คุมสอบเรียกชื่อ
  ให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนตามข้อ 5 และปิดไมค์เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จ
  และรอผู้คุมสอบแจ้ง Link สำหรับการสอบให้นักศึกษา
 7. นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ตลอดระยะเวลาการสอบ และออกจากระบบ Google Meet เมื่อทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่เข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการสอบได้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ 1) และวิชาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 2) ตามปกติเท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาและห้องสอบในระบบ Google Meet

รายละเอียดคู่มือการสอบและรายชื่อนักศึกษา

 

 

 989 total views,  1 views today