ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมีอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ สัมมาทัต อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ , ดร.ธิดาวรร  คล้ายศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแนะแนวหลักสูตรการให้ข้อมูลแนวทางให้การศึกษาต่อ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

<<รูปภาพทั้งหมด>>

 8,484 total views,  1 views today