ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

เมื่อวันพุธที่ 21  ตุลาคม  2563  งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา และแนวแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ซึ่งทางแนะแนวได้ให้ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกในการศีกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 3,759 total views,  85 views today