ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอาชีวศึกษา

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์แนะแนวทั้ง 3 สถานที่  ให้เข้าพบ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยดอนเมือง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  เพื่อนำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563