ข่าวกิจกรรม

แนะแนวสัญจร จังหวัดขอนแก่น

(วันที่ 18 ธ.ค. 62) ที่ผ่านมา งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกแนะแนวสัญจรจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 และโรงเรียนขามแก่นนคร