ข่าวกิจกรรม

แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนสตรีนนทบุรี

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยร่วมกับคณาจารย์ ทั้ง ๒ สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ ห้อง ทั้งสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสาย Gifted

 2,004 total views,  40 views today