ข่าวกิจกรรม

แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยร่วมกับคณาจารย์ ทั้ง ๓ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนปากเกร็ด ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ ห้อง อาทิเช่น สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์-คำนวณ

 

 401 total views,  38 views today