ข่าวกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนสตรีนนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโล​ยี มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่​ 5 กุมภาพันธ์​ 2564

 2,338 total views,  41 views today