ข่าวกิจกรรม

โครงการการให้ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา “ยาหม่องน้ำราชพฤกษ์สุคนธ์”

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการการให้ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา นำโดยคุณสุวภา  น้อยจาก  และคุณวรวุฒิ  สาสิงห์  เป็นวิทยากรสาธิตการทำยาหม่องน้ำราชพฤกษ์สุคนธ์ให้กับบุคคลภายนอก  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตและนำไปใช้ในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

<<รูปภาพทั้งหมด>>

Loading