ข่าว

โครงการค่ายส่งเสริมโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง “ปันให้น้อง” โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จ.ระยอง

ขออนุญาต​ประชา​สัมพันธ์​นะคะ ท่านใดประสงค์​จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนหรืออุปกรณ์กีฬา ในโครงการค่ายส่งเสริมโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง ในวันที่ 8-9 ก.พ. 63  จ.ระยอง ขอเชิญบริจาคได้ที่ อ.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร