ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  และอาจารย์ธนาพร  บุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มเคมี) เป็นวิทยากรสาธิตการทำเจลล้างมือให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรและนักศึกษาตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 9304 และ 9308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร