ข่าวกิจกรรม

โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและ    สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  นำโดยคุณสุวภา  น้อยจาก  และคุณวรวุฒิ  สาสิงห์  เป็นวิทยากรสาธิตการทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ หรือจัดทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน  2565 ณ ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (9308) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading