ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการสังคมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัดสุในชีวิตประจำวัน

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการบริการสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัดสุในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักในเรื่องความรู้ที่ถูกต้องในเลือกใช้วัสดุ เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพเสริมได้ ความรู้ผลิตชิ้นงานสำหรับตรวจสอบการกัดกร่อนกับหน่วยงานภายนอก