ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษา  ต่อจากนั้นพิธีกรแนะนำผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาฯ  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ พร้อมกับบรรยายงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และงานอื่นๆ