ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประวัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำความรู้จักสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาตลอดหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่น งานทะเบียน งานการเงิน งานทุนการศึกษา งานสวัสดิการและพยาบาล งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา งานวิชาทหาร เป็นต้น โดย นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ

 5,915 total views,  64 views today