ข่าว

โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประชาสัมพันธ์ “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561”
วันที่เรียน : ระหว่างในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 และ ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 5 วัน
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน :  500 บาท/คน
สามารถมาสมัครได้ที่งานฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4610, 4159
     หมายเหตุ: ชำระเงินค่าเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (งานการเงิน) ชั้น 2