ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปี ๒ และ ๓  ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ซึ่งในวันแรกมีการบรรยาย Circular economy จากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด  และในวันที่สองศึกษาดูงานการประปานครหลวง ต่อจากนั้นช่วงบ่ายบูรณาการกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมเรื่อง excel สำหรับประมวลผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการนำเสนอง่ายๆ ด้วย Infographic  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒