ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดจำแนกประเภทของสมุนไพร และฝึกปฏิบัติกิจกรรมศึกษาพืชสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพิ่มทักษะการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้สถานการณ์จริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติ สร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพและทรัพยากร  สร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพกับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน

 2,532 total views,  84 views today