ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกงานและในหน่วยงานประเทศ

งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (วิเทศสัมพันธ์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดตัวโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการทำงานและฝึกงานต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานและฝึกงานต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษในโครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๕ ชั่วโมง สอนโดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ทองดี ชีวพฤกษ์ จาก The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience หรือ  IAESTE Thailand  โครงการนี้ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี