ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการทำงานและฝึกงานต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการทำงานและฝึกงานต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 27  พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2  นำโดยผศ.ดร.ชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจากอาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา และนำกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษามาใช้ในการเรียน และเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา

 7,840 total views,  89 views today