ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1) โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ บรรยายหัวข้อ “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มทร.พระนคร” ณ ห้อง 9503-9505 ชั้น 5 และ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 6,220 total views,  77 views today