ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตยกรรมไทย

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่เกี่ยวข้อง เห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ปลูกจิตสำนึกถึงหน้าที่ในการสืบสานประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์