ข่าวกิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ หลังวิกฤติ COVID-19”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 พร้อมกับจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ หลังวิกฤติ COVID-19”  The 3rd National Conference on Science, Technology and Innovation  : Science, Technology  and Innovation Creation in the Post-COVID-19 โดยผ่าน ZOOM Cloud Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  นอกจากนั้น ฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “COVID-19 : องค์ความรู้และนวัตกรรมรับมือ”โดยดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563   ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร