ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และสารเสพติดในสถานศึกษา

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  จัดโครงการอบรมนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคเอดส์ และสารเสพติดในสถานศึกษา ให้รู้จักป้องกันตัวเองให้ไม่ติดโรคเอส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และห่างไกลยาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 5 ห้องเรียน 9503 และ 9505 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี