ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการบริการสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ ในวันเสาร์ที่ 14  พฤศจิกายน 2563 ให้กับชุมชนศรีบุญยืน  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักในเรื่องความรู้ที่ถูกต้องในเลือกใช้วัสดุ เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพเสริมได้

« 1 of 2 »

 8,338 total views,  2 views today