ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา) โดยมี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำอินโฟกราฟิกสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

 100,467 total views,  12 views today