ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “OTOP”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โครงการงานบริการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ มหัดฆพงศ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยายให้ความรู้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนาสินค้า “OTOP” ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และมาตราฐานทั่วไปด้านคุณภาพอาหารทาง มกษ./อย./มอก. และ มผช. ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาที่เข้าร่วมรับโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี