ข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๓ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการสังคมในหัวข้อ “โครงการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๓” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จากโรงเรียนหอวัง โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียนสตรีวิทยา การอบรมนี้จัดขึ้น  ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องเรียนชั้น ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ และอาจารย์ ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ บรรยายในหัวข้อการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้เยี่ยมชมอุปกรณ์และเครื่องมือในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ รวมถึงทำกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การอบรมยังเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้สามารถทำโครงงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งในโอกาสนี้นักเรียนทุกคนได้รับมอบเกียรติบัตรออนไลน์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยืนยันความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์

 

Loading