ข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว รูปแบบออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ  ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมในวันแรกรับฟังการบรรยายจากดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และในวันที่สองจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติกิจกรรม 5 ส การจัดการขยะและการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการเป็นสำนักงานสีเขียว ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

         <<ดูรูปภาพทั้งหมด>>

 86,352 total views,  459 views today