ข่าวกิจกรรม

โครงการ “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  จัดโครงการ “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตอล) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม ๒๕๖๒  ในหัวข้อ เรื่อง  Internet of things และ Big Data และหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล Phython  ณ ห้องเรียน ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร