ข่าวกิจกรรม

โครงศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว (Green Eco-tourism) และกิจกรรมย้อนรอยสถาปัตยกรรมไทยด้วยศาสตร์แห่งวัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การปลูกจิตสำนึกถึงหน้าที่ในการสืบสานประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ณ แหล่งโบราณสถานด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 5,151 total views,  87 views today