หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรค่าธรรมเนียมการศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมติดต่อสอบถาม

เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Digital Economy

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ากับความรู้ทางด้านสถิติ และคณิตศาสตร์  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มึทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม

จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูลที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม  นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร               –
ภาษาไทย                   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ               Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)               วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย)                วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)           Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)            B.Sc. (Data Science and Information Technology)

3.โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวน 132  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต
    ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
    ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 หน่วยกิต
    ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต
    ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
    ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
      ข.1 กลุ่มวิชาแกน 16 หน่วยกิต
      ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต
            ข.2.1  กลุ่มวิชาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
            ข.2.2 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต
            ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 22 หน่วยกิต
            ข.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต
            ข.2.5 กลุ่มโครงการพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต
        ข.3 กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
  GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for  Business  Communication) 3(3-0-6)
  GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ ((Thai  for Presentation) 3(3-0-6)
  GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6)
  GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers) 3(3-0-6)

    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6)
  GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)ขข 3(3-0-6)
  GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical  English) 3(3-0-6)
  GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6)
  GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading) 3(3-0-6)
  GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English  Listening) 3(3-0-6)
  GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6)
  GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese) 3(3-0-6)
  GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese  for Communication) 3(3-0-6)

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Society  Dynamics and Modernity)
3(3-0-6)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human  Relations) 3(3-0-6)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
3(3-0-6)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and  Economy) 3(3-0-6)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and  Professional Ethics) 3(3-0-6)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace  Studies) 3(3-0-6)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า(Information Literacy and Study Skills) 3(3-0-6)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General  Psychology) 3(3-0-6)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai  Studies and  Local Wisdom) 3(3-0-6)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ ( Personality Development) 3(3-0-6)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
3(3-0-6)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 3(3-0-6)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ (Program Development and Evaluation) 3(3-0-6)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) 3(2-2-5)
 • กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา (Physical  Education) 1(0-2-1)
GE2500102 ลีลาศ  (Social  Dance) 1(0-2-1)
GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports) 1(0-2-1)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual  Sports) 1(0-2-1)
GE2500105 นันทนาการ  (Recreation) 1(0-2-1)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction  to Statistics) 3(3-0-6)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดกลุ่มวิชาบูรณาการ
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  GE2810101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร (Creative and Communication  Skills) 4(4-0-8)

  กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World  in 21st Century) 2(2-0-4)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers) 2(2-0-4)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking) 2(2-0-4)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (Exercise  and Sports for Health) 2(2-0-4)
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health) 2(2-0-4)

          กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous  Mathematics) 2(2-0-4)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living) 2(2-0-4)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
(Material and Application in Daily Life)
2(2-0-4)
 • หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • กลุ่มวิชาแกน  16  หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
ST2051114 หลักวิทยาศาสตร์ (Principles  of  Science) 3(3-0-6)
ST2081101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาการข้อมูล  (Calculus for Data Science) 3(3-0-6)
ST2081102 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 (Statistical  Analysis 1) 3(3-0-6)
ST2081103 พื้นฐานสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
(Fundamentals of Information and Data Science)
3(3-0-6)
ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
1(0-2-1)
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  62  หน่วยกิต   ประกอบด้วย
  • กลุ่มวิชาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล    3  หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082101 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 (Statistical  Analysis 2) 3(3-0-6)

          • กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  10  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082102 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business  Intellig 3(2-2-5)
ST2082103 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ (Big Data Analytic in Business 3(2-2-5)
ST2082104 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ (Ethics and Computer Laws) 3(3-0-6)
ST2082105 สัมมนาด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Science  and Information Techology Seminar
1(0-2-1)

             • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุุกต์     22  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082106 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 3(2-2-5)
ST2082107 การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Programming for Data  Analysis)
3(2-2-5)
ST2082108 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) 3(2-2-5)
ST2082109 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine  Learning) 3(2-2-5)
ST2082110 การทำเหมืองข้อมูล (Data  Mining) 3(2-2-5)
ST2082111 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล  (Digital Image Analysis) 3(2-2-5)
ST2082112 การเตรียมโครงการวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Science and Information Technology Pre-Project)
1(0-2-1)
ST2082113 โครงการวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Science and Information Technology Project)
3(0-6-3)

           • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  18   หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-2-5)
ST2082114 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม (Data Structure and Algorithms) 3(3-0-6)
ST2082115 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 3(2-2-5)
ST2082116 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Programming) 3(2-2-5)
ST2082117 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software  Development Process) 3(3-0-6)
ST2082118 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

           • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ     9  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082119 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  (Network Operating Systems) 3(2-2-5)
ST2082120 การประมวลผลกลุ่มเมฆ  (Cloud Computing) 3(2-2-5)
ST2082121 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security) 3(2-2-5)

          • กลุ่มวิชาชีพเลือก 18  หน่วยกิต กำหนดให้เลือกศึกษาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2083401 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Cooperative Education for Data Science and Information Technology)
6(0-40-0)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ST2083301 การฝึกงานทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Practice for Data Science and Information Technology)
3(0-40-0)

และเลือกศึกษาให้ครบ
18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ST2083302 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathemmatical  Models) 3(3-0-6)
ST2083303 การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data Forecasting) 3(3-0-6)
ST2083304 การวิเคราะห์หลายตัวแปรประยุกต์ (Applied Multivariate Analysis) 3(3-0-6)
ST2083305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application  Development)
3(2-2-5)
ST2083306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software  Engineering) 3(3-0-6)
ST2083307 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย(Semantic Web Technology) 3(2-2-5)
ST2083308 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Comouting Platform Technology) 3(2-2-5)
ST2083309 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (The Internet of Tings) 3(2-2-5)
ST2083310 ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) 3(2-2-5)
ST2083311 การค้นคืนข้อมูล (Information  Retrieval) 3(3-0-6)
ST2083312 โนเอสคิวแอล (NoSQL) 3(2-2-5)
ST2083313 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำเหมืองข้อความ
(Natural Language Processing and Text Mining)
3(2-2-5)
ST2083314 สื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม
(Online Social Media and Social Network Analysis)
3(2-2-5)
ST2083315 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineering) 3(2-2-5)
ST2083316 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Special Topics in Data Science and Information Technology)
3(2-2-5)
ST2083317 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Entrepreneur)
 3(3-0-6)
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

Download : คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร พ.ศ. 2562

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.

วิทยาการข้อมูล

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

วิทยาการข้อมูล

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 3.65MB)

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 774KB)

การรับรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 767KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
methiyaninผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
- Dr.-Ing.(Informationstechnik)
- M.Sc. (Information Technology)
- B.Eng. (Civil Engineering)
weewawanผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
- ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- บธ.บ.บริหารธุรกิจ
narisaraดร.นริศรา นาคเมธี
- ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
tidawanดร.ธิดาวรร คล้ายศรี
- Ph.D (Computer Science)
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
- Ph.D. (Doctor rerum naturalium)
- วท.ม.คณิตศาสตร์
- วท.บ.คณิตศาสตร์

ภาคการศึกษาปกติ13,000 บาท

 นักวิเคราะห์ข้อมูล

 นักวิทยาการข้อมูล

 นักวิศวกรรมข้อมูล

  นักพัฒนาซอฟต์แวร์

สถานประกอบการสหกิจศึกษา

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี  วันศุกร์ที่  6 ธันวาคม   2562

 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-2836-3014 หรือ 0-2836-3000 ต่อ 4211
 • งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
 • Facebook : SciRmutpFB
 • E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th

 2,091 total views,  3 views today